Dmitry Janushkevich
11
× 4
8
× 2
3
2
10
× 3
8
× 2
3
0
9
× 2
5
× 2
3
0
8
× 2
4
2
8
× 2
4
2