16,031 Reputation

10 yesterday
10 2 days ago
10 Dec 1
20 Nov 30
10 Nov 25
10 Nov 24
10 Nov 22
10 Nov 19
10 Nov 14
10 Oct 30
10 Oct 28
10 Oct 21
10 Oct 16
45 Oct 14
10 Oct 12
10 Oct 11
10 Oct 10
10 Oct 6
-8 Oct 3
10 Sep 30
10 Sep 29
10 Sep 24
10 Sep 11
10 Sep 2
8 Sep 1
30 Aug 21
10 Aug 20
10 Aug 19
30 Aug 15
20 Aug 8