921 Reputation

10 yesterday
10 Nov 23
35 Nov 18
15 Nov 17
15 Nov 12
10 Nov 10
15 Oct 24
10 Sep 5
10 Aug 6
10 Jun 26
35 Jun 25
-10 May 25
10 May 8
10 Apr 28
10 Apr 27
15 Apr 26
10 Apr 23
10 Mar 22
10 Mar 17
15 Mar 6
25 Mar 5
20 Mar 3
10 Mar 2
25 Feb 27
30 Feb 26
20 Feb 25
10 Jan 29
20 Jan 28
20 Dec 10 '18
10 Dec 9 '18